X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
/
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
/
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
/
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
/

کار آفرینی در هزاره سوم

کار آفرینی یک فرآینده پویا است

 

عوامل اصلی در زمینه کار آفرینی عبارتند از : تمایل به منظور ریسکهای حساب شده از لحاظ ارزش خالص یا شغل توانایی ایجاد یک تیم مجرب اقتصادی مهارت خلاقا نه تامین منا بع مورد نیاز و مهارت پایه ای مربوط به تدوین یک برنامه کسب و کار منسجم . تیزبینی در شناخت فرصت ها آن هم در جایی که  دیکران با بی نظمی و سر در گمی دست به گریبان هستند .

کار آفرینی یک مفهوم کل گراست که به گونه ای ابدایی و ابتکاری  بر کسب و کار فرد اثر می گذارد  . این دیدگاهی است که روش کسب و کار را در کلیه کشورها متحول ساخته .

شرکت های کار آفرینی دو نقش حیاتی در اقتصاد آمریکا دارند . اول : آنها لایننک فرایند نو سازی هستند که بر اقتصاد بازار تاثیر گذاسته و آن را تعریف می نمایند. محور این نو آوری تغیر و رقابت است زیرا آنها ساختار بازار را تغیر می دهند .

محور اقتصادی آمریکا دور نما های  آینده است نه میراث های گذشته .

دوم : شرکت های کار آفرینی مکا نیزم هایی هستند که به وسیله آن میلیون ها نفر به چرخه اقتصادی و اجتماعی جامه آمریکا  وارد میشوند .

بزرگترین منبع قدرت آمریکا رفتار آمریکایی مبتنی بر رشد اقتصادی . فرصت های برابر و حرکت صعودی بوده است .

کار آفرینی نقش مهم و حیاتی تامین همبستگی اجتماعی را بر عهده دارد که فعالیت های صورت گرفته به کمک تکنولوژی پیشرفته و فعالیت های شهروندان عادی را به یکدیگر مرتبط می سازد.

خطر در این نکته نهفته است که فرض کنیم آینده خالی از چالش خواهد بود .

 

مفاهیم جدید در پژوهش و آموزش کار آفرینی :

قلمرو های کار آفرینی و مدیریتی انحصاری نبوده بلکه تا حدودی نقاط مشترک نیز

دارند . قلمرو دوم (مدیریت) بیشتر تحت تاثیر فرصت ها قرار دارد و اولی نیز (کار آفرینی ) بیشتر تحت تاثیر عامل منابع و تعاملات اجتماعی قرار دارند

 

2.تامین مالی کسب و کار شامل سرمایه ریسک و سرمایه حمایتی در دهه های اخی ظهور یافته .

3.کار آفرینان زن و متعلق به اقلیت ها نیز به تعداد بی سابقه ای  سر بر آورده اند .

4. جوهر کار آفرینی جهانی است و این نشانگر عظیم مزایای کار آفرینی می باشد .

انجمن  ملی مراکزکار آفرینی به منظور هماهنگی میان مراکز کار آفرینی تاسیس شده است .

مراکز دانشگاهی کار آفرینی توجه خود را به 3 قلمرو اصلی معطوف نموده اند :

آموزش کار آفرینی

فعالیت های کار آفرینی ویژه ی کار آفرینان

پژوهش کار آفرینی

امروزه در بیشتر دانشکاه ها رویکرد موجود عبارتند از : توسعه و یا گسترش حجم برنامه ها ی کار آفرینی و طراحی بر نامه ها ی تحصیلی دشوار و بی نظیر ویژه  دانشجویان کار آفرینی .

از نسل جوان امروزی به عنوان نسل ایکس تعبیر می گردد زیرا آنها خود را از فرصتهای معمول بی بهره می یابند .

کار آفرینی و یا جنبه های معینی ازآن قابل یاد دهی می باشد . کار آفرینان زاده می شوند نه آنکه تربیت می شوند

خطر پزیری های مربوط به کار آفرینی کلید نو آوری . بازدهی تولید و رقابت موثر می باشد .

یاد دهی کار آفرینان یکی از  اهداف اصلی آموزش  کار آفرینی این است که این مفهوم مسله ای مجزا از معمول کسب و کار است .

آموزش کار آفرینی باید شامل واحدهای مهارت ساز در مذاکره . رهبری . توسعه محصول جدید . تفکر خلاق و رویکرهای باز به نوآوری های      ..................... می باشد .

دغدغه ها / چالش های آموزش کار آفرینی .

بزرگترین خطر این است که گروه کامیاب و نیرومند محققین سر نوشتی همانند بسیاری از    کسب و کار های موفق  پیداکنند .

نقطه شکست محققین و کسب و کار در عدم ارزش قائل شدن برای تغییرات است .

 

کمال / خود خشنودی / مهار ایستایی و رکورد .

 

وجود واحدهای کار آفرینی در همه مدارس تجاری نشانگر روند پختگی رشته کار آفرینی است.

مشروعیت بخشی آری اما پختگی خیر .

پختگی و جا افتادگی رشته کا آفرینی هنوز در راه است  و باید تجربه گردد.

 

 

 

معمای پژوهش / تحقیقات 

 

اگر ما به عنوان جامعه نخبگان در امر کار آفرینی برای ارتقای نشریه مورد نظر خودمان تلاش کنیم  آنگاه یک فضای تحقیقاتی برای جوان باز میشود .

عامل پیشرفت مراکز آکوزش کسب و کار تحقیقات می باشد .

تحقیق در امر کار آفرینی باید به عنوان یک بخش مقبول م متغیر این روند رو به جلو مطرح می گردد.

 کمبود اعضای هیئت علمی .

دو مشکل موازی و همزمان 

1.  فقدان نخبگان کار آفرینی در همه مراتب علمی است .

2. فقدان برنامه های دکترا  برای پژوهش نخبگان محقق در عرصه کار آفرینی می باشد.

 

 

دانشکده بایسون   برنامه نظارت را برای گسترش دامنه نخبگان  و توانایی های  آن عرضه داشته .