X
تبلیغات
زولا
/
X
تبلیغات
زولا
/
X
تبلیغات
زولا
/
X
تبلیغات
زولا
/

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

 مهاتما گاندی